آزمون مستمر نصب و راه اندازی واحد یادگیری ۳


مواد امتحانی

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

شروع آزمون