آزمون نصب و راه اندازی واحد یادگیری ۲


مواد امتحانی

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای (2)

شروع آزمون